Malovaný život Mary Ward PDF Tisk Email

MŽ 1

První slovo Mary

"První slovo maličké Mary bylo Ježíš, a pak zase několik měsíců nic neřekla."


MŽ 2

Redshawova nabídka k sňatku


"Mary v desátém roce jejího života rodiče velmi nabádají, aby se provdala za mladého muže jménem Redshaw. Pocházel z velmi zámožné šlechtické rodiny. Mary však vroucně prosila Boha, aby sňatku zabránil, pokud by neměl být k jeho slávě a prospěchu její duše. Bůh její modlitbu vyslyšel."


MŽ 3

Rozvernost děvčete

"V desátém roce svého života Mary upadla a následkem těžkého pádu ztratila řeč. Pomyslela si: Jak ráda bych umřela, kdybych jen mohla jedenkrát vyslovit jméno Ježíš, v němž je naše spása. Jakmile je vyslovila, uzdravila se a její srdce naplnila taková sladkost a Boží láska, že na to po celý život nezapomněla."


MŽ 4

Požár v Mulwithu

"O svátku Zvěstování roku 1595, v jedenáctém roce jejího života, vypukl v domě jejího otce v Mulwithu obrovský požár. Nevyděsila se a zůstala v pokoji, kde se modlila se svými sestrami růženec, až pro ně otec přišel a vyvedl je."


MŽ 5

O Mary se uchází Schafto - druhá nabídka k sňatku


"Ve dvanácti letech rodiče Mary znovu nabádají, aby přijala velmi výhodnou nabídku k sňatku od pána jménem Schafto. Ona však návrh odmítla, jelikož považovala jen Boha za hodna své lásky."


MŽ 6

Jezdec z Harewellu

"Když bylo Mary třináct let, přišel k ní ďábel v podobě sluhy jejího otce. Sluha se jmenoval Francis Carle a přijel na koni. Přečetl jí dopis, prý od jejího otce, ve kterém stálo, že má odložit své první svaté přijímání, dokud nedostane další pokyny."


MŽ 7

První svaté přijímání


"Po překonání mnohých překážek se Mary připravovala ve třináctém roce svého věku velmi horlivě a zbožně k prvnímu svatému přijímání. Dostala při něm od Boha veliké světlo a poznání."


MŽ 8

Třetí nabídka k sňatku: Eldrington


"Když bylo Mary třináct let, poslali ji k příbuzným, protože hrozilo nebezpečí, že vypukne válka. Často jí vybízeli, aby se zasnoubila s mladým mužem jménem Eldrington, který pocházel ze vznešeného rodu a měl i jiné význačné vlastnosti. Její srdce však bylo tak uchváceno Boží láskou, že se nemohla spokojit s žádnou pozemskou láskou. Nucení k tomuto sňatku ji tak rozrušilo, že vážně onemocněla a otec ji musel vzít domů."


MŽ 9

Povolání k řeholnímu životu v Osgodby


"Jednoho dne, když patnáctiletá Mary seděla se svou sestřenicí Barbarou Babthorpovou při šití, vyprávěla jim zbožná žena jménem Margaret Garrettová o řeholní osobě, která byla pro pohoršení přísně potrestána. Když Mary vyslechla tento příběh, Bůh jí dal tak jasně poznat, jak je řeholní stav vynikající, že se rozhodla tento dokonalý stav sama přijmout."


MŽ 10

Žhavá touha po mučednictví


"Když šestnáctiletá Mary četla životopisy svatých mučedníků, byla uchvácena vroucí touhou následovat jejich příkladu. Myslela, že její touhu může uspokojit jedině skutečné mučednictví, až jí náš Spasitel vnitřně zjevil, že od ní nežádá mučednictví tělesné, nýbrž duchovní."


MŽ 11

Sliby

"Protože se Mary zdálo, že její touha po mučednictví poněkud ochladla, oddala se modlitbě, aby to snad nebylo nedostatkem jéjí spolupráce. Potom jí Bůh zjevil, že mučednictví, které od ní žádá, bude spočívat v dokonalém zachovávání tří evangelních rad v řeholním stavu."


MŽ 12

Rodina i zpovědník nutí Mary, aby se vdala

"Když bylo Mary dvacet let, všichni její přátelé, světští i duchovní, jí rozmlouvali vstup do řeholního stavu. Oddávala se proto téměř dnem i nocí modlitbě a pokání, aby si vyprosila, že se na ní naplní Boží vůle. Nakonec jí přišla na mysl Kristova slova: ´Hledejte nejprve Boží království ´. Získala jistotu, že jí Bůh pomůže. Dostala světlo, které jí dodávalo odvahu nejen tehdy, nýbrž i později v zdánlivě nepřekonatelných těžkostech."


MŽ 13

O Mary se uchází Neville


"V roce 1606 nutili Mary nejen rodiče, nýbrž - aby byla vyzkoušena její věrnost - i zpovědník, aby se provdala za mladého muže jménem Neville, jediného dědice ze staré šlechtické rodiny z Westmorelandu. Ona však hrdinsky šla za Božím voláním a nepodlehla lidskému přemlouvání."


MŽ 14

Převržený kalich


"Když Maryin zpovědník v roce 1606 v Londýně sloužil mši svatou, Bůh dopustil, že nedopatřením rozlil kalich. To jej tak změnilo, že když mu Mary po mši svaté uctivě podala ručník, aby si osušil ruce, řekl jí v slzách: ´Už vám nebudu bránit ve vašem duchovním úmyslu, spíše vás budu ze všech sil podporovat.´ Tak se také stalo."


MŽ 15

Mary poprvé opouští Anglii


"Po svatodušních svátcích roku 1606 opustila jedenadvacetiletá Mary se svolením zpovědníka a se souhlasem rodičů domov a spolu s paní Bentleyovou, do jejíž péče byla svěřena, odjela lodí do Saint-Omer. Byla plna nevýslovné radosti z toho, že bude moci konečně vstoupit do řeholního stavu, po němž tak dlouho vroucně toužila."


MŽ 16

Otec Roger Lee: Mary skládá slib poslušnosti


"V roce 1609, když jí bylo 24 let, složila Mary se schválením svého zpovědníka, kterého slíbila poslouchat ve všech duchovních věcech, slib, že se vrátí do Anglie a bude tam pracovat podle svého stavu pro spásu duší. Její práce přinesla hojné ovoce."


MŽ 17

Mary v Coldham Hall


"V anglickém Coldham Hallu Mary obrátila velmi bohatou dámu, zatvrzelou heretičku, s kterou si mnozí učení mužové s celou svou horlivostí a výřečností nevěděli rady. Mary na ni vložila ruce a její přívětivá slova v ní vyvolala takovou změnu, že zvolala: ´Stanu se katoličkou, vyznám své hříchy a udělám všechno pro to, abych dokázala, že jsem se opravdu obrátila.´ To také s velkou horlivostí vykonala ještě před svou smrtí."


MŽ 18

V převleku služebné


"Mary planula horlivostí o duše a v touze přivést ke katolické víře svou tetu, Miss Grayovou, jednoho dne si oblékla místo svého vznešeného roucha šaty její služebné. Takto přestrojena doufala, že bude moci s tetou volněji hovořit na jednom smluveném místě v Londýně."


MŽ 19

Další obrácení k víře


"Za svého pobytu v Londýně Mary horlivými slovy a přesvědčováním přiměla svou tetu Miss Grayovou k tomu, aby se setkala s knězem z Tovaryšstva Ježíšova s úmyslem přijmout pravou víru. Zatímco tam Mary pobývala, podařilo se jí přivést k víře zatvrzelou heretičku na smrtelné posteli, která pak velmi zbožně přijala viatikum."


MŽ 20

Skvělá večeře odmítnuta


„Když byla Mary v Londýně, jeden vznešený pán k ní poslal své služebníky, aby jí přinesli darem skvělou večeři, samá vybraná jídla. Mary se obávala, ne bezdůvodně, že to může být pokušení od zlého. Proto se zavřela ve své místnosti a strávila celou noc modlitbou a pokáním.“


MŽ 21

Gloria-vize


„Jednoho rána roku 1609 za svého pobytu v Londýně Mary právě skončila rozjímání, ne příliš horlivě, jak se domnívala. Zatím co se oblékala, rozhodla se, že to napraví tím, že daruje velký obnos peněz jedné šlechtické osobě, která chtěla vstoupit do řádu, ale neměla potřebné věno. Mary upadla do vytržení, které ji zbavilo smyslů, takže se nemohla pohnout. V tomto stavu jasně poznala, že Bůh nechce, aby vstoupila do přísného řádu, nýbrž že ji volá k mnohem vznešenějšímu vztahu, který daleko více přispěje k šíření Boží slávy. Po uplynutí dvou hodin, které jí připadaly jako čtvrt hodina, ještě dlouho neslyšela nic než slovo GLORIA.“


MŽ 22

První družky


„Během svého pobytu v Londýně v roce 1609 získala Mary svým příkladným životem a přesvědčivými několik vznešených mladých dam pro službu božskému Ženichovy. Inspirovány Maryiným příkladem a aby unikly léčkám světa, přeplavily se s ní do Saint-Omer, aby sloužily bohu v řeholním stavu pod jejím vedením.“


MŽ 23

Mary Ward a její zpovědník


„V Saint-Omer se Mary obávala, že příliš miluje svého zpovědníka. Proto se položila v modlitbě na zem a rozhodla se, že opustí jeho i všechno, co by v ní mohlo v nejmenším umenšit dokonalost božské lásky. Tehdy se viditelně zjevil Kristus a řekl jí: ‘Pošetilé dítě, to ne ty, nýbrž já jsem ti ho vybral. ʼ To ji zcela utěšilo, takže si přestala dělat starosti.“


MŽ 24

„Vezmi to stejné jako Tovaryšstvo“


„V roce 1611, když se Mary pomalu zotavovala ze smrtelné nemoci, ležela na lůžku v Saint-Omer, byla sama, v neobyčejném vnitřním klidu, zcela jasně vnímala vnitřní hlas, jakým způsobem má zřídit svůj Institut. To jí přineslo tak velké světlo, útěchu a sílu, že nemohla pochybovat o tom, že poznání pochází od božské Pravdy, která nemůže klamat. “


MŽ 25

Spravedlivá duše


„O svátku všech svatých roku 1615 v Saint-Omer ukázal Bůh Mary spravedlivou duši nevýslovné lásky. Všechny cnosti jako by v ní tvořily řetěz, který ji nejen odděloval od všeho pozemského, nýbrž i dokonale odlučoval od sebe samé a spojoval s Bohem. Získala také pravou svobodu ducha, vnitřní vyrovnanost, nebeskou moudrost a schopnost dosáhnout všeho co žádá dokonalost Institutu.“


MŽ 26

Svatý Jakub zachraňuje


„Když byla Mary na lodi o svátku sv. Jakuba 1618, vzývala tohoto svatého apoštola jako svého zvláštního ochránce, aby utišil nebezpečnou vzpouru, která propukla na palubě. K údivu všech byl obnoven pořádek a Mary později prohlásila, že kdykoli prosila Boha o nějakou milost na přímluvu tohoto velikého nebeského knížete, byla vyslyšena.“


MŽ 27

Druhé zjevení „Spravedlivé duše“


„Jednou, když byla Mary v Londýně, rozjímala o slovech ‘A DÁŠ MU JMÉNO JEŽÍŠʼ a Bůh jí viditelně ukázal spravedlivou duši, oděnou nesmírnou slávou, a dal jí jasně pochopit, že všechny, které budou žít podle svého povolání v tomto Institutu, dosáhnou takové nevýslovné krásy duše, neboť jejich stav je přivede k veliké dokonalosti a učiní je podobnými Kristu Pánu, nejdokonalejšímu vzoru všech cností.“


MŽ 28

Světlo při modlitbě


„Když v roce 1618 Mary s mnohými slzami oplakávala své hříchy, Bůh jí jasně zjevil, že je odpyká ještě v tomto životě. Cítila, že je jí Bůh velmi blízko, a proto ho prosila, aby jí ukázal, jak se to stane. Tehdy vnitřně vnímala, že má radostně snášet všechny zkoušky, které jí přinese plnění jeho nejsvětější vůle.“


MŽ 29

Maryina starost o kněze


„Jednou se Mary snažně modlila za kněze, kterého odvrátila od špatného života. Obávala se, aby snad znovu neupadl do pokušení, avšak Bůh jí ukázal jeho strážného anděla, jak stojí u hlavy jeho lůžka a má nad ním láskyplně rozpřažené ruce, jako by jej chtěl ochránit před každým nebezpečím. Anděl jí řekl: ‘Nevidíš, jak nad ním věrně bdím?ʼ


MŽ 30

Povolání k apoštolátu


„Když roku 1619 v Saint-Omer Mary vroucně děkovala Bohu za milost svého povolání, Bůh jí jasně ukázal, že pomáhat lidem ke spáse je daleko větší dar než mnišský život, či dokonce samo mučednictví.“


MŽ 31

Povolání apoštolů


„Když Mary v roce 1619 rozjímala o povolání apoštolů, pochopila, že nemněli nikde na tomto světě místo k spočinutí, nýbrž byli plně po vůli svému božskému Mistru. Toto poznání v ní znovu vzbudilo touhu dokonale se zapírat. Náhle pocítila naprostou svobodu a odloučení ode všeho pozemského, světa i všech stvořených věcí.“


MŽ 32

Správný úmysl


„V roce 1619 pocítila Mary vnitřní znepokojení nad tím, že žije bez utrpení, zkoušek a protivenství. Představovala si, že zkoušky by zkoušky by očistily její duši a její skutky by se pak více líbili Bohu. Avšak když předložila tyto myšlenky Pánu na oltáři v Nejsvětější svátosti, jasně jí ukázal, že se mu její znepokojení v této věci nelíbí, protože pochází z její vlastní vůle, od níž ji chce úplně osvobodit. Toužila tedy zcela se mu odevzdat a chtěla přijímat z jeho ruky všechno tak, jak to přichází.“


MŽ 33

Spolupráce s Boží milostí


„V roce 1619 při rozjímání Bůh ukázal Mary, kolik duší bude ztraceno a jak málo jich bude spaseno. Také jí zjevil, že jediným důvodem ztráty tolika duší je to, že odmítaly spolupracovat s pobídkami ke konání dobra, které jim dával, aby dosáhly věčného štěstí. Do pekelného žáru je uvrhla jen jejich svobodná vůle.


MŽ 34

Mystická milost


„10. října 1619, když Mary konala duchovní cvičení, a vroucně, s pokorou a velikou důvěrou prosila Boha, aby se jí dal poznat v jejím srdci, dostalo se jí, čeho si tolik žádala.“


MŽ 35

Spiritualita Institutu


„V roce 1619 zjevil Bůh Mary před křížem u svatostánku v kostele sv. Martina v Lutychu, že ačkoli Institut nebude plně podroben Tovaryšstvu Ježíšovu, přece má být pod jeho vedením, aby si uchoval svého pravého ducha a neodchýlil se od něj.“


MŽ 36

Modlitba za kardinála Trescia


„V roce 1624 Mary vyprosila Jeho Eminenci kardinálu Tresciovi rychlé uzdravení z nemoci. Tato milost jí byla udělena poté, co putovala do svatyně milostné Matky Boží na Monte Giovino, kde se za kardinála pět hodin modlila.“


MŽ 37

Síla řeholního stavu


„Když se Mary roku 1625 na jedné cestě modlila, Bůh jí dal poznat výbornost řeholního stavu a jasně jí ukázal, že její síla nezávisí na žádné světské moci, nýbrž na Bohu samém. Viděla, že před jeho velikostí zaniká a mizí moc všech stvořených bytostí.“


MŽ 38

Síla Institutu


„Když Mary o svátku sv. Petra v okovech v roce 1625 v Římě vroucně odporoučela svůj Institut Bohu, dal jí poznat, že blaho, rozvoj a bezpečí Institutu nespočívá v bohatství, důstojnosti a přízni knížat, nýbrž v tom, že všechny členky mají svobodný a volný přístup k Němu, od něhož pochází všechna síla, světlo a ochrana.“


MŽ 39

Jak snášet utrpení


„V roce 1625 se Mary v kostele sv. Jeronýma od lásky v Římě vroucně modlila k Pánu, skrytému v Nejsvětější svátosti. Pokorně prosila Boha, aby jí naučil, jak má co nejužitečněji snášet utrpení. Velmi zřetelně vnímala vnitřní hlas, který ji řekl, že Boha nejvíc potěší, když ponese své zkoušky s radostí.“


MŽ 40

Ponořena v Bohu


„Když se Mary dne 11. dubna 1625 modlila před Nejsvětější svátostí v kostele Madonna dell’Orto v Římě, jasně vnímala, jak se sama nepatrná, a viděla, že Bůh je všechno ve všem. Zcela ponořena do Boží lásky byla mimo sebe a spočívala jedině v Něm. Jasně zářící paprsky světla, vycházející z Nejsvětější svátosti, jí dopadali na tvář a na chvíli ji oslepily.


MŽ 41

Láska k nepřátelům


„Když se Mary 26. června 1625 modlila před Nejsvětější svátostí v kostele S. Eligio v Římě, dostala od Pána tolik světla a takové poznání o odpouštění nepřátelům, od té doby něžně milovala všechny, kdo jí ublížili, a měla ve zvyku nazývat je přáteli a těmi, kdo se starají o její nebeskou odměnu.“


MŽ 42

Mary obnovuje svoji oběť Bohu


„Když se Mary roku 1626 modlila za Institut v kostele sv. Marka v Římě, Bůh jí vnitřně připomenul Kristova slova: ’Můžete pít kalich, který já budu pít?’ a ukázal jí, jak veliká protivenství, pronásledovaní a zkoušky bude muset přestát, bude-li chtít plnit jeho svatou vůli. Radostně odpověděla, že je že je připravena všechno přijmout.“


MŽ 43

Feldkirchen, Vánoce 1626


„Na štědrý večer 1626 přijela Mary do Feldkirchen v Tyrolsku. Přesto že byla unavená a mrzlo, zůstala ve farním kostele od osmi hodin večer až do tří hodin ráno ponořená v modlitbu.“


MŽ 44

Mary se modlí za anglického krále


„Na Boží hod vánoční r. 1626 se Mary zúčastnila mše v kapucínském kostele ve Feldkirchenu a vroucně se modlila k novorozenému Spasiteli za obrácení anglického krále. Bůh jí zjevil, jak nekonečně něžně krále miluje a jak velice touží, aby měl účast na věčné slávě, avšak on s ní nechce spolupracovat.“


MŽ 45

Na cestě do Mnichova


„Když Mary roku 1626 poprvé cestovala do Mnichova, nedaleko Isarbergu řekla svým družkám, co jí Bůh při modlitbě ukázal, že jeho výsost kurfiřt jim poskytne vhodný dům a roční podporu, to se také hned po příjezdu do Mnichova skutečně stalo.


MŽ 46

Záblesk budoucího potvrzení


„Jednou v roce 1626 bula Mary velmi smutná, protože se jedna z jejich družek chtěla vzdát svého povolání. Mary se začala modlit a poroučel svůj Institut Bohu a jeho požehnané Matce. Tehdy jí bylo jasně ukázáno, kdy a kým bude Institut dotvrzen a že se to stane tehdy, až se to bude nejméně očekávat.“


MŽ 47

Chybějící obnos


„Jednou se Mary ve veliké nouzi obracela v modlitbě k Bohu s prosbou, aby jí poslal určitý obnos. Pak jasně uslyšela vnitřní hlas: ’Jsou tyto peníze lepší než má prozřetelnost?’ Od té doby pochopila, že má považovat všechen světský majetek za nedůležitý a že jediným pravím bohatstvím je Boží prozřetelnost.“


MŽ 48

Pokušení novicky


„Když Mary navštívila jeden ze svých domů, dal jí Bůh poznat, že jedna novicka trpí velkým pokušením proti svému povolání, všechno ji tíží a unavuje. Mary s ní laskavě promluvila a řekla jí: ’Milé dítě, cnost je těžká jen pro ty, kdo ji za takovou pokládají. Vaše cesta do nebe bude spočívat v tom, že příjmete všechno z Boží ruky a budete ve všem hledat je jeho jediného.’ Těch několik slov novicku velmi uklidnilo a zbavilo ji pokušení.“


MŽ 49

Přítel Institutu


„V Saint-Omer Bůh ukázal Mary urozeného člověka, jí neznámého, oděného biskupským rouchem. Bůh jí zjevil, že tento člověk, třeba že cizinec, je přítelem Institutu.“


MŽ 50

Sláva věčnosti


„V Saint-Omer udělil Bůh Mary vidění velké slávy a řekl jí: ’Nebuď znavená, brzy umřeš a tvoje odměna bude veliká.’“