Přijď mezi nás PDF Tisk Email


Milá děvčata, milé mladé ženy,

naše kongregace je otevřena vám všem. Můžete rozšířit naše řady a přinášet pomoc a světlo všude tam, kde je to třeba. Naše úsilí je namířeno různými směry, jak si o tom můžete přečíst na našich stránkách v oddílu Činnost.

Naše práce vychází z úsilí zakladatelky naší kongregace, anglické katoličky a šlechtičny Mary Ward. Co vlastně chtěla tato statečná žena, to nám přibližuje S.M. Benedikta Linhartová, IBMV v knize Velepíseň života Marie Wardové:

„Marie usilovala o něco zcela nového. .. Chtěla pracovat apoštolsky nejen ve prospěch své vlasti, tedy pro Anglii, ale taky pro ty, v jejichž středu by žila. Její dům měl být nejen výchovným institutem pro dívky, ale chtěla v něm mít i denní školu pro děti z města, kam by děvčata docházela z rodin. Toto dobrodiní bylo hlavní a podstatnou částí její apoštolské činnosti.“

Cílem této nové ženské společnosti bylo sloužit víře, především výchovou dívek, ale také pastorační činností a pomocí v sociální a charitativní oblasti. Mary Ward chtěla pomáhat ženám, aby znovu získaly svou důstojnost. Vychovávala je k tomu, aby si uvědomovaly svou odpovědnost ve společnosti i v církvi.

Co čeká zájemkyni, která uvažuje o vstupu mezi sestry Congregatio Jesu?


1. Kandidatura

Kandidátce musí být alespoň 18 let. Další podmínkou je, že v kandidatuře setrvá nejméně půl roku po vystudování školy.

2. Postulát (1. zkušební doba)

Postulát je doba, po kterou uchazečka (ještě v civilním šatu) žije se sestrami půl roku až jeden rok v řeholním domě, zvažuje bedlivě svoje rozhodnutí vstoupit do CJ a získává první důležité informace o způsobu života sester. Období končí rozhodnutím stát se sestrou. Na konci postulátu postulantka požádá o řeholní šaty, tím žádá o vstup do noviciátu.

3. Noviciát (2. zkušební doba)

Noviciát začíná slavností přijetí řeholního šatu, tzv. „obláčky“, tj. symbolickým oblečením Kristova smýšlení. Noviciát trvá dva roky, novicka se zabývá studiem spirituality a začleňuje se do struktury CJ. Novicka má poznávat a vyzkoušet si způsob života CJ a formovat se jeho duchem. Má si ujasnit svoje povolání do CJ. Kompetentní představené si mají utvořit úsudek o úmyslu a schopnosti novicky pro život v CJ. Noviciát končí složením prvních slibů. Specifické pro sestry CJ je, že skládají kromě tří základních slibů (chudoby, čistoty a poslušnosti) ještě čtvrtý slib poslušnosti Svatému Otci ve vztahu k poslání. Tím začíná juniorát.

4. Juniorát - první trinium

Juniorát trvá tři roky, které se nazývají "první trinium". Sestra získává aktivní volební právo, tj. volí. Sestry v juniorátu dál pokračují v teologickém a odborném studiu a jsou nasazené do apoštolské činnosti podle vzdělání.

5. Juniorát – druhé trinium

Druhá etapa juniorátu začíná druhými sliby na další tři roky, tzv. druhé trinium. Juniorát je proces integrace duchovního a komunitního života, apoštoátu a vzdělávání, aby se plnost duchovního života stala pramenem apoštolátu a aby byl apoštolát podnětem pro vzdělávání a pro prohloubení duchovního života. Juniorát může být prodloužen až na devět let, pokud sestra během juniorátu studovala a po skončení studií si chtěla dále prohloubit duchovní život. Rok před ukončením juniorátu je terciát, což je intenzívní příprava na věčné sliby. Druhé trinium končí složením věčných slibů (slibů na čas života).

6. Členka Congregatio Jesu

Po věčných slibech je sestra členkou CJ s volebním právem aktivním (volí) a s volebním právem pasivním (může být zvolena). Definitivně včleněné sestry CJ odpovídají ve slibech na povolání v Pánu a konkretizují oddanost - suscipe: "Všechno, co jsme a máme, je pro nás Božím darem. Darujeme se zpět a vážeme se na Krista s vírou, že on nás přijímá do služby. Při jeho následování doufáme, že se mu staneme stále podobnějšími. On nás stále hlouběji vede do skutečností Jeho smrti a zmrtvýchvstání."